Telefon
031-29 60 10 vx
Växlen öppen 08.00-18.00 vardagar.

Göteborgs Marincenter AB
Hälleflundregatan 101
426 58 Västra Frölunda

Butiken har öppet 09.00-18.00
Vintertid kommer vi lite senare och går hem tidigare :)
Vi finns i Fiskebäcks småbåtshamn.

Org.nr: 556658-2655

Bankgiro: 5762-7267
Innehar F-skattebevis

Försäljningsvillkor

Göteborgs Marincenter AB (GMC) tillämpar följande villkor:

Timtaxa: GMC debiterar 940:- /tim inkl moms. Minsta tid som debiteras är 0,5 timmar. Akutjobb (när det är bråttom och kunden går före i kön) debiteras 1880:- tim inkl moms.
Arbeten utförda utanför Fiskebäck: En startkostnad för bil på 700:- inkl moms uttages för varje påbörjat arbete, utöver detta km-ersättning för sträckan till platsen för arbetet och tillbaka.

Betalning
Varor och arbeten kan betalas med kontanter eller bankkort. Bankkort är sådana kort där betalningen dras direkt från kundens konto. 

Betalningsvillkor faktura
Normalt sker betalning kontant enligt ovan för varor och mindre arbeten. Privatpersoner kan efter individuell prövning faktureras med 10 dagars förfallotid.
Levererade varor utgör GMCs egendom tills full betalning erlagts.

Betalningsvillkor motorer
Vid beställning av motorer eller större delar som t ex drev faktureras varan så snart den anlänt till GMC, oavsett om den senare ska hämtas av kund eller installeras i en båt. Dessa fakturor ska betalas omgående. Specialbeställda varor (där vi inte har någon möjlighet att returnera varor) förskottsbetalas 50-100%.

Större arbeten
Vid större arbeten kan a-conto-fakturering göras, dvs utfört arbete och beställda och hemkomna varor faktureras innan hela arbetet är färdigt. A-conto fakturering omfattar enbart utfört arbete och/eller varor som ska levereras till kund och som förvaras hos GMC eller varor som har levererats, och om de ska installeras i båt, även om dessa inte har installerats.

Garanti
Nya produkter har 1 års fabriksgaranti. Finns inte den felaktiga nya produkten i Fiskebäck debiteras reskostnad till platsen för utrustningen, om den inte lämnas in i vår butik. Vissa produkter kan ha längre fabriksgaranti än 1 år.

Äldre produkter som repareras har 3 mån garanti på reparationer och omfattar enbart de delar och arbeten reparationen avser. Om GMC bedömer att utrustningen/maskinen är i sådan kondition att reparation är tveksam men kunden ändå beställer reparation utföres denna utan något som helst garantiåtagande.
Utföres arbeten och reparationer på elsystem som varit dränkta i vatten (oavsett sjö- eller sötvatten), lämnas inga som helst garantier på dessa arbeten.
GMC tar inte ansvar för delar i båten som på grund av bristfällig kvalité eller av åldersskäl går sönder eller skadas när arbetet ska utföras.

Utebliven betalning
Dröjsmålsräntan är 8% plus referensräntan per år. Köparen skall även betala 60kr i påminnelseavgift för varje påminnelse samt även kompensera GMC för alla direkta och indirekta kostnader för att få betalt. Detta innefattar även arbetstid mm för till exempel korrespondens både med kunden och övriga delaktiga som t.ex. inkassobolag, advokat och kronofogde. Vid försenade betalningar får inte den utrustning som inte är till fullo betald tas i någon form av drift eller användande. GMC har rätt att beslagta och/eller förhindra användning av all utrustning som inte är till fullo betald vilket i normalfallet innebär hela båten. Sent inkomna betalningar går först till att täcka GMCs kostnader och räntor för förseningen och därefter till att täcka kapitalskulden, oavsett vad som är angivet på betalningen.

Färdigställande och kompensation
Eftersom förutsättningarna i varje båt/motor/drev är olika så kan vi tyvärr inte lämna några garantier för tidpunkten när arbetet är färdigt. Ingen kompensation för uteblivet användande av utrustningen lämnas därför vid försenad reparation eller installation. Detta gäller även vid garantier och andra åtgärder.

Skicka varor
Varor kan skickas med post. Då skickar vi en faktura först och när den är betald levereras varorna. Frakten betalas av kunden.

Beställningsvaror
För varor som kunden beställer för hemtagning uttages en handpenning. Denna utgör normalt 10-50% av varans pris. Beställningsvaror kan inte returneras..

Driftsättning och godkännande
Levererad, installerad eller reparerad utrustning får ej tas i drift innan kunden godkänt leverans, installation och/eller reparationen. GMC har rätt att förhindra användning av all utrustning som inte godkänts av kunden. Om det bara är vissa delar som inte godkänts av kunden kan GMC och kunden komma överens om begränsat godkännande med motsvarande begränsad driftsättning. Då förfaller motsvarande del till betalning.

Om kunden ändå driftsätter hela eller delar av utrustningen utan att ovanstående begränsningar överenskommits, så räknas det som ett omedelbart och fullständigt godkännande av hela leveransen, installationen och/eller reparationen.

Eventuella klagomål på material eller arbete skall omedelbart vid upptäckt rapporteras skriftligt till GMC. Efter överlämnande skall kunden inom 10 dagar ha gjort en noggrann undersökning för att förvissa sig om att inga fel eller brister föreligger.

Försäkring och ansvar
Kunden ansvarar för att ha all utrustning försäkrad, även om den är överlämnad till GMC för till exempel reparation. Så snart monteringen är påbörjad av levererade delar så ansvarar kunden för försäkring av dessa. Vid plötslig oförutsedd skada på utrustningen som till exempel brand, stöld eller skadegörelse så är det kundens ansvar att se till att GMC får betalt för både levererade delar och arbete.

Tvist
Tvister skall avgöras i domstol av Göteborgs tingsrätt och med tillämpning av svensk lag. Båda parter förbinder sig att inte överklaga tingsrättens dom.

Force Majeure
GMC svarar inte för skada som kan uppkomma på grund av lagbud, domstols beslut eller dom, myndighets åtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, blixtnedslag, brand, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet eller händelse utanför GMCs kontroll.